Budapeszt uderzony finansowo przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nałożył na Węgry sankcję finansową w wysokości 200 milionów euro ze względu na ich niezastosowanie się do wcześniejszego wyroku. Dodatkowo, każdy dzień opóźnienia w wykonaniu wyroku będzie obciążał budżet kraju kwotą 1 miliona euro.

Pod koniec 2020 roku, TSUE uznał, że Węgry celowo przekroczyły granice swoich zobowiązań jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ignorując implementację wspólnej polityki migracyjnej UE. Wśród zarzutów znalazło się utrudnianie dostępu do procedury ochrony międzynarodowej dla obywateli państw trzecich, nielegalne przetrzymywanie osób starających się o azyl w strefach tranzytowych oraz łamanie ich praw do przebywania na terytorium Węgier w czasie oczekiwania na ewentualne apelacje od niekorzystnych decyzji. Dodatkowo, władze węgierskie zostały oskarżone o bezprawne deportacje osób nielegalnie przebywających na terytorium kraju.

TSUE stwierdził, że takie działanie ze strony Węgier stanowi poważne naruszenie zasady lojalnej współpracy, co podważa jednolitość prawa Unii i godzi w prawa oraz interesy osób ubiegających się o azyl. Dodatkowo, unikanie przez Węgry swych zobowiązań przekładało się na przerzucenie odpowiedzialności za politykę migracyjną na inne państwa członkowskie, które musiały ponieść zarówno moralny, jak i finansowy ciężar zapewnienia przyjęcia osób starających się o ochronę międzynarodową oraz procesowania ich wniosków i deportacji nielegalnych migrantów. Sąd uznał to za wyjątkowo poważne naruszenie zasady solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwa członkowskie.

Mimo zamknięcia stref tranzytowych przez Węgry, uchybienia nie zostały usunięte. Komisja Europejska, uznając, że Węgry nie zastosowały się do wyroku z 2020 roku, złożyła kolejną skargę do TSUE, domagając się nałożenia na Budapeszt kar finansowych.

W czwartek Trybunał stwierdził, że Węgry faktycznie dopuściły się bezprecedensowego naruszenia swoich obowiązków jako państwo członkowskie UE oraz poważnie naruszyły prawo Unii. Nałożył na Węgry karę w wysokości 200 milionów euro, a dodatkowo Węgry będą musiały zapłacić 1 milion euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wyroku.

Skarga o stwierdzenie naruszenia obowiązków państwa członkowskiego kierowana jest przeciwko państwu, które nie spełnia zobowiązań wynikających z prawa UE, przez Komisję Europejską lub inne państwo UE. Jeżeli TSUE uzna naruszenie, państwo powinno jak najszybciej zastosować się do wyroku. W przypadku, gdy KE stwierdzi, że państwo członkowskie nie zastosowało się do wyroku, może złożyć kolejną skargę i domagać się sankcji finansowych.